vila

 Rev. 17 November 2018

All the best to

Contact Petr Vavruch:
petr_vavruch at yahoo

Fanouš_2017

Otřeseni smutnou zprávou oznamujeme, že náhle skonal vzácný člověk,
Ing. František Tichý, CSc

14. dubna 1948  -  31. října 2018


Previous front pages
/ Předchozí titulní stránky

Family / Rodina

New links and updates
/ Nové a aktualizované stránky

 • Genderově vyvážená cesta do pekel
 • Istanbulská úmluva
 • Článek 9
  Nevládní organizace a občanská společnost
  Smluvní strany budou uznávat, podněcovat a na všech úrovních podporovat činnost příslušných nevládních organizací a občanské společnosti, které působí v oblasti boje proti násilí na ženách, a zavedou účinnou spolupráci s těmito organizacemi.

  Článek 12
  Obecné povinnosti
  1. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

  Článek 66
  Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí
  1. Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (dále jen „GREVIO“) dohlíží na provádění této Úmluvy smluvními stranami.
  2. GREVIO se bude skládat z nejméně 10 a nejvýše 15 členů, s přihlédnutím k vyváženosti zastoupení pohlaví a zeměpisné vyváženosti, stejně jako multidisciplinární odbornosti.

 • Mons. Petr Piťha v katedrále sv. Víta 28. září 2018
 • Prosím o odpuštění naše děti a vnuky, že jsme migranty zničili naši civilizaci
 • Bojem za genderovou „rovnost“ k nové diskriminaci
 • Trojosa pokrokářského zla

Menu